سرسپردگی

سر به هوا سپرده ام و

                           با بادقدم می زنم

دلم از باران گرفته و

                           با ابر حرف می زنم

صدای خویش را هم نمی شنوم

                              گویی که زیر آب فریاد می زنم

                                                         

                                                             نویسنده : مهرشاد

/ 2 نظر / 9 بازدید
سارا

او سر سپرده می خواست من دل سپرده بودم[لبخند]

یاسمن!

افسرده ام ، روحم در تنگنا و جسمم در خواب سست ، خسته ، بی یار و بی امید . . سودی ندارد فریاد زیر آب ! شنا بلد نیستم ، توان دست و پا زدن هم نیست .. پس ، درود مرگ . .