شانه هایت را دوست می دارم.

 شانه هایت را برای ..

  گریه کردن اشک ریختن

  رشد کردن تکیه کردن ایستادن

  دوست می دارم..

                                                   رد قلم : مهرشاد

/ 2 نظر / 13 بازدید
یاسمن

پس بگو ... همه چی زیر سر شما بوده ؟!![زبان][نیشخند] (تلمیح داشت به یک شعر )[زبان]