کوله بار

می دونی وقتی خدا داشت بدرقه ام می کرد بهم چی گفت ؟

جایی که می ری مردمی داره که می شکننت .نکنه غصه بخوری .توتنها نیستی.

تو کوله بارت عشق می ذارم که بگذری .قلب می ذارم که جا بدی .اشک می دم که

همراهیت کنه . ومرگ که بدونی برمی گردی پیش خودم .

                                                                                          احمد شاملو

/ 0 نظر / 9 بازدید