خندیدن

     ممنون که .....

    .

    .

    .

    واینکه

    این روزها تو با من عاشقانه میخندی

/ 2 نظر / 20 بازدید
رهاراد

آن صداها به کجا رفت صداهای بلند گریه ها قهقهه ها آن امانت ها را آسمان آیا پس خواهد داد ؟ پس چرا حافظ گفت؟ آسمان بار امانت نتوانست کشید نعره های حلاج بر سر چوبه ی دار به کجا رفت کجا ؟ به کجا می رود آه چهچهه گنجشک بر ساقه ی باد آسمان آیا این امانت ها را باز پس خواهد داد ؟ شفیعی کدکنی

ALONE

کم کار شدین؟؟!!!