عاشقی

   شب میشود

   سیاه می شود

   وعاشقی چه ساده می شود

   .

   .

   نه چشم ، بسته  می شود

   نه  دل، خسته

   نه چشم حیا می کند از نگاه

   نه دل عار می کند از گناه

   در سیاهی عاشقی زیباست ، آری

   چون سیاهی بهترین رنگ خداست

                                                        رد قلم : مهرشاد

/ 0 نظر / 7 بازدید