گویی که زیر آب فریاد می زنم

خاطرات نانوشته
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۳
 

   پاک میکنم دیوارسفید قلبم را

   واز نو می نویسم نانوشته هایم را

   ...

   ....

   خاطرات التماس ازپنجره..

   خاطرات همدردی با ابر ...

   خاطرات ناله های مادرانه ...

   خاطرات نفسهای بی رمق ...

   خاطرات ...

   چه کنم

   با اینکه نانوشته است ، پاک نمیشود .


 
 
فریاد بی صدا
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳٩٢
 

   خدایا

   کوچک است .نمیداند . نمیتواند .

   منِ پدر دستانم گره خورده است . پایم شکسته است .

   در چشمانش نگاه کن . دستش را بگیر . پا به پایش شو .

   فریاد درون گلوی خسته ام شکسته است


 
 
دعایمان کنید
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
 

خدایا درد بغض ، دستم را بسته است .

کمکی شاید

....

 پ ن : دوستان دعا کنید .

باز هم درد

باز هم بیمارستان 

باز هم درد لعنتی.


 
 
فریاد میزنم تورا
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱
 

   وقتی صدایت می زدم و جوابی نمی شنیدم . . .

   دلم می رفت به هزار بیراهه ی پیچ در پیچ روز ندیده . . .

   آنوقت بود که دلم را به خواب می زدم و خودم را گول . . .

    آنقدر که خودم هم باورم شده بود چیزی نیست . . .

   اما به یک باره انگار که آسمان ویرانه ای شده بود بربام خوشبختی . . .

   نه از دیروز چیزی یادم مانده بود و نه ازرؤیاهای شیرین . . .

   دیگر بیدار شده بودم . . . خوابم نمی برد.

   ولی نگران نیستم . . .

   اینبار تورا بلندتر فریاد خواهم زد .

                                                                      رد قلم : مهرشاد

 


 
 
کتاب عشق
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
 

   یادم که می رسد به نقطه ی شروع تو ،

   نگاهم می رود به سطرسطر ِ مشق نوشته های تو...

   مشقی که خود نه ، برایت نوشته اند.

   تو خود جمله ای ولی من کتاب می بینمت ...

   نازل شده ی ِ بی رسول...

   اما فرشتگان برای نزولت بال می شکستند ...

   تورا می خواهم برای زیستن ، تورا می خواهم برای نگریستن ...

   تورامی خواهم برای باور ایمان ، تورا می خواهم ...

                                                            رد قلم : مهرشاد


 
 
رؤیاهای نزدیک
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٢:۳٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
 

   به کجا می نگری؟

   رؤیاهایت را در ژرفای کدامین اقیانوس غرق می کنی؟

   برخیز...

   نفسی تازه کن...

   کشتی دیگری از اینجا می گذرد...

  شمال - تابستان 91


 
 
پانویس
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
 

مدتها بود که قصد نوشتن داشتم...

 


 
 
برای پسرم ( قسمت دهم )
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
 

   انگار سالها بود که تورا می شناختیم .آنچنان که دوری تو همه را دلتنگ کرده بود ...


 
 
برای پسرم (قسمت نهم)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
 

شده بودی بحث روز ...


 
 
برای پسرم (قسمت هشتم )
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۱
 

 همه چیز یادمون رفته بود.

 


 
 
برای پسرم ( قسمت هفتم )
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
 

آن روزها ، جاده ی روزگار با ما همراه نبود


 
 
برای پسرم (قسمت ششم )
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
 

شب می گذشت اما من نمی توانستم از تو بگذرم ...


 
 
برای پسرم (قسمت پنجم)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
 

  من کوچک شده بودم...


 
 
برای پسرم (قسمت چهارم)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
 

تو در چشمانم بزرگ شده بودی...


 
 
برای پسرم ( قسمت سوم )
نویسنده : مهرشاد - ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
 

  تو اینبار بودی....


 
 
برای پسرم (قسمت دوم)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٦:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
 

تو بزرگ شده بودی ولی هنوز نبودی...


 
 
برای پسرم (قسمت اول)
نویسنده : مهرشاد - ساعت ٤:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱
 

آنروز که تورا خواستیم غرق درشور بودیم. امیدهای خودرا در تو می دیدیم.